Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 34
Tháng 04 : 321
Năm 2020 : 3.453
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

Giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Năm  học: 2019 – 2020.

KẾ HOẠCH

Giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Năm  học: 2019 – 2020.

Căn cứ chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ vào kế hoạch số 03- KH/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư TW Đảng.

Căn cứ vào kế hoạch số 178/KH- BGD ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2017 của BGDĐT.

Căn cứ Kế hoạch số 21- KH/TU, ngày 21/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Công văn số 964 - CV/TU, ngày 07/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giảng dạy, học tập tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các trường học;

Căn cứ Kế hoạch số 759-KHLN/BTG-SGDĐT, ngày 20/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở GD&ĐT Thái Bình;

Căn cứ kế hoạch số 881/KH – SGDĐT – GDTrH ngày 02/12/2016 về việc triển khai dạy học theo chủ đề “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”trong các trường phổ thông theo tinh thần chỉ thị số 05- CT/TW;

Căn cứ công văn số 882/SGDĐT - GDTrH ngày 07/12/2016 về việc triển khai dạy học theo chủ đề “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”trong các trường phổ thông theo tinh thần chỉ thị số 05- CT/TW;

Căn cứ công văn số 170/KH-PGDĐT, ngày 24/8/2018  của phòng giáo dục và đào tạo Vũ Thư về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giảng dạy “Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường;

Trường THCS Vũ Tiến xây dựng Kế hoạch chỉ đạo giảng dạy, học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung sau:

     I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

   - Về nhận thức: Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường có nhận thức sâu sắc về nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có ý thức trách nhiệm cao trong việc giảng dạy, học tập, làm theo trong nhà trường và tuyên truyền đưa những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với các lực lượng xã hội.

    - Về thái độ, hành vi : Từ việc giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường có thái độ, hành vi đúng mực trong cuộc sống, trong học tập và công tác. Có hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Vũ Thư”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh; thực hiện Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.

  2. Yêu cầu

     Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh của chi bộ nhà trường, của lãnh đạo nhà trường trong việc giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặt hoạt động này trong quá trình Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

     Phát huy tính sáng tạo, tích cực, chủ động, hiệu quả của mỗi cá nhân, tập thể trong phương pháp, cách thức tuyên truyền, giáo dục, đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với học sinh và nhân dân.

     Có những việc làm cụ thể, xây dựng điểm hình, phát hiện, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu; gắn việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt việc tốt báo công dâng Bác”…

     II/ NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Chỉ tiêu:

a. Với CBGV

- 100% CBGV tự giác thực hiện chỉ thị 05: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Thư khóa XV “Về chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Vũ Thư” phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt báo công dâng Bác”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không”,…

- Không có CBGV nào vi phạm về đạo đức lối sống tiêu cực, vi phạm pháp luật của nhà nước, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

-  Thầy và trò không tham gia vào các tai tệ nạn xã hội như: Cờ bạc, nghiện hút, không vi phạm luật ATGT. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ thống nhất cao trong nhà trường.

- Phấn đấu thực hiện “ Trường học an toàn không có bạo lực, không có CBGV-HS vi phạm chính sách pháp luật, điều lệ nhà trường, quy định chuyên môn, đạo đức nhà giáo”, quy định về dạy thêm, học thêm.

- 100% CBGV thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 21- CT/TU ngày 09/8/2018 của tỉnh ủy Thái Bình về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe.

b. Với học sinh:

- Phấn đấu 100% học sinh rèn luyện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy.

- 100% Đội viên lớn tuổi khối 9 được xuất Đội.

- 30 – 40% Đội viên lớn tuổi được kết nạp vào Đoàn.

- Chỉ tiêu xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm:

Hạnh kiểm

Tốt

Khá

Yếu

Trung bình

Toàn trường

75-80%;

15-20%;

không quá 0,2%.

Còn lại

  1. Giải pháp cụ thể.

  2.1. Nội dung giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Nội dung giảng dạy bám sát các văn bản, tài liệu hướng dẫn, bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 6 đến lớp 9 theo hướng tích hợp trong môn Giáo dục công dân, tài liệu tham khảo: “ Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình làm theo lời Bác”, “ Bác Hồ với thiếu nhi”…..tập trung các vấn đề về lý luận và thực tiễn trên 3 phương diện: Tư tưởng – Đạo đức – Phong cách Hồ Chí Minh.

     Nội dung giảng dạy được chọn lọc phù hợp với từng đối tượng học sinh của từng khối lớp và đặc điểm tình hình của nhà trường, của địa phương, phù hợp với chủ điểm hàng tháng.

    Các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được thể hiện trong nhận thức, lối sống, đạo đức, phong cách, trong ứng xử văn hóa, trong đoàn kết nội bộ, trong phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Người tốt việc tốt báo công dâng Bác” và các hoạt động xã hội mà nhà trường, Liên đội TNTPHCM tham gia. Nhà trường có những quy định, những hành động cụ thể, thiết thực để “chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức” trong trường thông qua quy chế và biểu điểm xét thi đua đã thống nhất trong hội nghị công chức viên chức

  2.2. Phương pháp tổ chức

    Từ nhà trường đến các tổ chức đoàn thể đặc biệt là ban chấp hành công đoàn và đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chuyên đề cho đội ngũ giáo viên với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ… Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt của Chi bộ đảng, các tổ chức, đoàn thể và của đơn vị.

   Mỗi giáo viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động và thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý luận với thực tiễn.

    Kết hợp các hình thức dạy học chính khóa (dạy theo phân phối chương trình và dạy học tích hợp, lồng ghép) với các hoạt động ngoại khóa (hoạt động sinh hoạt, tuyên truyền của Liên đội TNTPHCM, các hội thi, hội diễn, nói chuyện truyền thống,…), tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

    Ban thi đua đẩy mạnh phong trào thi đua, đăng ký việc làm tốt; hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng điển hình; làm tốt công tác truyền thông, kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và các lực lượng xã hội cùng tham gia các hoạt động của nhà trường tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

* Thành phần Ban chỉ đạo gồm :

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

   GHI CHÚ

1

Bùi Thị Thanh Huệ

Hiệu trưởng - BTCB

        Trưởng ban

2

Phạm Thành Vinh

Chủ tịch CĐ -  Chi ủy viên

Phó ban

3

Vũ Ngọc Phan

PHT- PBTCB

Phó ban

4

Đặng Sơn Trình

Bí thư CĐ

Uỷ viên

5

Trần Thanh Xuân

TPT

Uỷ viên

6

Nguyễn Thị Hưng

TT tổ KHXH

Uỷ viên

7

Đặng Thị Dinh

TT tổ KHTN

Uỷ viên

8

Trương Thị Minh Phượng

TP tổ KHXH

Uỷ viên

9

Nguyễn Thị Bích Liên

TP tổ KHTN

Uỷ viên

  2.3. Tài liệu

   - Tài liệu “Hướng dẫn dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, chỉ đạo tổ chức thực hiện từ năm học 2010-2011;

   - Tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” – Nhà xuất bản giáo dục, năm 2016, giành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12;

   - Tài liệu “Bác Hồ với Thái Bình – Thái Bình làm theo lời Bác” – Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật Hà Nội, năm 2000;

    Ngoài ra giáo viên có thể sưu tầm thêm Các tài liệu, tư liệu, hình ảnh, các câu chuyện về Bác, các tác phẩm của Bác, các Bản tin nội bộ, các tài liệu chuyên đề của … để phục vụ cho các hoạt động của trường và các tiết dạy của bản thân.

    1. Thời gian

a. Tháng 8 năm 2019: triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch giảng dạy tư tưởng đạo đức phong cách HCM trong tổ chuyên môn. Tổ KHXH triển khai xây dựng kế hoạch giảng dạy 37 tuần môn GDCD tích hợp các bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 b. Trong năm học:

 -  Các tiết dạy chính khóa môn Giáo dục công dân lồng ghép, tích hợp các bài học trong sách Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinhtheo kế hoạch giảng dạy chương trình 37 tuần mà các giáo viên bộ môn đã xây dựng.

 - Ngoài ra giáo viên còn thực hiện dạy lồng ghép, tích hợp trong các tiết dạy, môn Lịch sử, môn Ngữ văn, môn Âm nhạc, Mĩ thuật...

  - Các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm: Thực hiện trong suốt năm học, theo tiến độ thời gian và kế hoạch năm học của nhà trường.

  5. Lực lượng tham gia

   Việc giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự phối hợp, thực hiện của tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh trong toàn trường. Mỗi bộ phận vận dụng sáng tạo, linh hoạt với sự ủng hộ của các cấp ủy đảng; sự hưởng ứng, tham gia của cha mẹ học sinh, các lực lượng xã hội tạo thành phong trào rộng lớn, có sức lan tỏa; các hoạt động chú ý đến tính hiệu quả, không hình thức, giáo điều, xa rời thực tiễn.

  6. Kiểm tra đánh giá

    Hàng năm, nhà trường tổ chức kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện của các bộ phận, có đánh giá, tuyên dương các cá nhân, tập thể trong các cuộc họp, sơ kết, tổng kết năm học.

    Mỗi tổ chức, đoàn thể tự chủ động kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ giáo viên và học sinh, điều chỉnh kịp thời kế hoạch cho những năm học tiếp theo.

 

Nơi nhận                                                                                 

- Phòng GD&ĐT(để BC);

- CB, GV, NV nhà trường (để thực hiện);

- Lưu: VT.                                                                

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                      Bùi Thị Thanh Huệ

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới