Mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 33
Tháng 04 : 320
Năm 2020 : 3.452
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu chính khóa năm học 2019-2020

TKB thực hiện từ 9/9/2019

 

 

TH
TIẾT

6A

(Len)

6B

(Đào)

6C

(Rồng)

6D

(P.Loan)

7A

(Bính)

7B

(Phượng)

7C

(Hùng)

2

1

ChCờ - Len

ChCờ - Đào

ChCờ - Rồng

ChCờ - P.Loan

ChCờ - Bính

ChCờ - Phượng

ChCờ - Hùng

2

Địa - Len

Văn - Đào

Toán - Rồng

Toán - P.Loan

AN - Bính

Văn - Phượng

Toán - Dinh

3

TD - Trung

Toán - Tú

Văn - Q.Nga

Văn - Đào

Văn - Phượng

TD - Ruy

NNgữ - Hùng

4

NNgữ - Hùng

Sinh - Tình

CNghệ - Thu

TD - Ruy

Toán - Dương

Sinh - Phương

Văn - Nhưng

5

GDCD - Q.Nga

Tin - Thu

NNgữ - Hùng

NNgữ - C.Nga

Sinh - Tình

CNghệ - Nhưng

MT - Trung

3

1

Văn - Đ.Huyền

TD - Ruy

Sử - Đào

Tin - P.Loan

Địa - Trình

Tin - Tình

Toán - Dinh

2

Sinh - Tình

Sử - Đào

GDCD - Q.Nga

Toán - P.Loan

Toán - Dương

NNgữ - Châm

Sử - N.Loan

3

Toán - P.Loan

AN - Bính

NNgữ - Hùng

Sinh - Tình

NNgữ - Châm

TD - Ruy

Văn - Nhưng

4

Tin - Thu

CNghệ - Phương

AN - Bính

Địa - Trình

TD - Ruy

Toán - Dương

GDCD - Nhưng

5

Lý - Dương

NNgữ - Hùng

Tin - Thu

NNgữ - C.Nga

Sử - N.Loan

Lý - P.Loan

Sinh - Phương

4

1

CNghệ - Thu

Văn - Đào

Toán - Rồng

Tin - P.Loan

Văn - Phượng

CNghệ - Nhưng

NNgữ - Hùng

2

NNgữ - Hùng

Văn - Đào

Sinh - Tình

Toán - P.Loan

Văn - Phượng

Toán - Dương

Tin - Vinh

3

Toán - P.Loan

TD - Ruy

Lý - Dương

CNghệ - Thu

GDCD - Huệ

Tin - Tình

Văn - Nhưng

4

Sử - Đào

NNgữ - Hùng

MT - Trung

Lý - Dương

CNghệ - Nhưng

NNgữ - Châm

Địa - Trình

5

 

 

 

 

MT - Trung

Địa - Trình

CNghệ - Nhưng

5

1

TD - Trung

Tin - Thu

Sinh - Tình

Văn - Đào

TD - Ruy

AN - Bính

Sử - N.Loan

2

Văn - Đ.Huyền

Sinh - Tình

CNghệ - Thu

Văn - Đào

Lý - P.Loan

Toán - Dương

Toán - Dinh

3

Văn - Đ.Huyền

Toán - Tú

Toán - Rồng

Sinh - Tình

Toán - Dương

MT - Trung

TD - Ruy

4

Toán - P.Loan

Lý - Dương

TD - Ruy

GDCD - Q.Nga

Địa - Trình

Sử - N.Loan

Sinh - Phương

5

 

 

 

 

Sinh - Tình

Sinh - Phương

Địa - Trình

6

1

NNgữ - Hùng

CNghệ - Phương

Văn - Q.Nga

CNghệ - Thu

Toán - Dương

Sử - N.Loan

Tin - Vinh

2

AN - Bính

NNgữ - Hùng

Văn - Q.Nga

TD - Ruy

NNgữ - Châm

Toán - Dương

Toán - Dinh

3

Tin - Thu

Địa - Trình

TD - Ruy

NNgữ - C.Nga

Sử - N.Loan

Văn - Phượng

Văn - Nhưng

4

Văn - Đ.Huyền

Toán - Tú

NNgữ - Hùng

AN - Bính

Tin - Vinh

Văn - Phượng

TD - Ruy

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Sinh - Tình

Văn - Đào

Tin - Thu

MT - Trung

NNgữ - Châm

Địa - Trình

Lý - P.Loan

2

CNghệ - Thu

Toán - Tú

Địa - Trình

Văn - Đào

Văn - Phượng

NNgữ - Châm

CNghệ - Nhưng

3

MT - Trung

GDCD - Q.Nga

Toán - Rồng

Toán - P.Loan

CNghệ - Nhưng

GDCD - Huệ

AN - Bính

4

Toán - P.Loan

MT - Trung

Văn - Q.Nga

Sử - Đào

Tin - Vinh

Văn - Phượng

NNgữ - Hùng

5

SH - Len

SH - Đào

SH - Rồng

SH - P.Loan

SH - Bính

SH - Phượng

SH - Hùng

 Lưu ý: Tiết tin in đậm là tiết thực hành                                                                                                                                                             Vũ Tiến, ngày 06 tháng 09 năm 2019

 

 

 

TH
TIẾT

8A

(Hương)

8B

(T.Huyền)

8C

(Liên)

8D

(H.Hưng)

9A

(Tú)

9B

(Dinh)

9C

(T.Hưng)

9D

(Đ.Huyền)

2

1

ChCờ - Hương

ChCờ - T.Huyền

ChCờ - Liên

ChCờ - H.Hưng

ChCờ - Tú

ChCờ - Dinh

ChCờ - T.Hưng

ChCờ - Đ.Huyền

2

Toán - Liên

Toán - Vinh

NNgữ - C.Nga

Văn - H.Hưng

Toán - Tú

Tin - H.Loan

Văn - T.Hưng

Văn - Đ.Huyền

3

Sử - Hương

Văn - T.Huyền

Toán - Liên

Hoá - Tình

Lý - B.Loan

Toán - Dinh

NNgữ - Thủy

Tin - Vinh

4

Tin - H.Loan

NNgữ - C.Nga

AN - Bính

Toán - Rồng

Hoá - An

Văn - H.Hưng

Sinh - Hiển

Địa - Len

5

CNghệ - Dương

Tin - H.Loan

Lý - B.Loan

Sinh - Hiển

CNghệ - Phương

Địa - Len

Hoá - An

NNgữ - Thủy

3

1

Toán - Liên

Sinh - Hiển

NNgữ - C.Nga

TD - Q.Hưng

Văn - Nhưng

Văn - H.Hưng

Văn - T.Hưng

Toán - Vinh

2

NNgữ - C.Nga

TD - Q.Hưng

Toán - Liên

Địa - Trình

Văn - Nhưng

Toán - Dinh

CNghệ - Phương

Tin - Vinh

3

CNghệ - Dương

Toán - Vinh

GDCD - Q.Nga

Văn - H.Hưng

Sinh - Hiển

Lý - B.Loan

Toán - Phan

Văn - Đ.Huyền

4

Văn - N.Loan

NNgữ - C.Nga

Sinh - Hiển

Văn - H.Hưng

TD - Q.Hưng

GDCD - Q.Nga

Lý - B.Loan

Văn - Đ.Huyền

5

Địa - Trình

AN - Bính

Hoá - Tình

Sử - H.Hưng

NNgữ - Châm

Sinh - Hiển

GDCD - Q.Nga

Lý - B.Loan

4

1

TD - Q.Hưng

Văn - T.Huyền

Sử - Hương

CNghệ - Tú

Địa - Len

Sinh - Hiển

Toán - Phan

TD - Ruy

2

Sinh - Hiển

Văn - T.Huyền

Văn - N.Loan

TD - Q.Hưng

Toán - Tú

Tin - H.Loan

Địa - Len

MT - Trung

3

Hoá - An

Sử - Hương

Văn - N.Loan

Toán - Rồng

MT - Trung

TD - Q.Hưng

NNgữ - Thủy

Sinh - Hiển

4

Văn - N.Loan

Sinh - Hiển

TD - Q.Hưng

NNgữ - Thủy

Tin - H.Loan

Hoá - An

Sử - Hương

Toán - Vinh

5

Sử - Hương

CNghệ - Dương

Hoá - Tình

Tin - H.Loan

NNgữ - Châm

NNgữ - Xuân

Hoá - An

NNgữ - Thủy

5

1

Hoá - An

NNgữ - C.Nga

Toán - Liên

Sử - H.Hưng

Lý - B.Loan

Toán - Dinh

Văn - T.Hưng

Văn - Đ.Huyền

2

Toán - Liên

MT - Trung

Sinh - Hiển

AN - Bính

Toán - Tú

TD - Q.Hưng

Văn - T.Hưng

Lý - B.Loan

3

NNgữ - C.Nga

Hoá - An

Văn - N.Loan

Sinh - Hiển

Tin - H.Loan

Văn - H.Hưng

TD - Q.Hưng

NNgữ - Thủy

4

MT - Trung

TD - Q.Hưng

Tin - H.Loan

Toán - Rồng

Sinh - Hiển

Văn - H.Hưng

Lý - B.Loan

Hoá - An

5

GDCD - Q.Nga

CNghệ - Dương

Văn - N.Loan

NNgữ - Thủy

Hoá - An

Lý - B.Loan

Tin - H.Loan

Sinh - Hiển

6

1

AN - Bính

Địa - Trình

CNghệ - Tú

Lý - B.Loan

Sử - Hương

Địa - Len

TD - Q.Hưng

TD - Ruy

2

NNgữ - C.Nga

Toán - Vinh

MT - Trung

Tin - H.Loan

TD - Q.Hưng

CNghệ - Phương

Địa - Len

Văn - Đ.Huyền

3

Lý - B.Loan

GDCD - Q.Nga

Sử - Hương

CNghệ - Tú

NNgữ - Châm

Toán - Dinh

Toán - Phan

Toán - Vinh

4

Văn - N.Loan

Lý - B.Loan

Địa - Trình

MT - Trung

Văn - Nhưng

NNgữ - Xuân

Tin - H.Loan

CNghệ - Phương

5

Văn - N.Loan

Tin - H.Loan

NNgữ - C.Nga

GDCD - Q.Nga

Văn - Nhưng

SH - Dinh

MT - Trung

SH - Đ.Huyền

7

1

Sinh - Hiển

Sử - Hương

TD - Q.Hưng

NNgữ - Thủy

Văn - Nhưng

Hoá - An

Toán - Phan

Toán - Vinh

2

TD - Q.Hưng

Toán - Vinh

Tin - H.Loan

Văn - H.Hưng

GDCD - Q.Nga

Sử - Hương

Sinh - Hiển

Hoá - An

3

Tin - H.Loan

Hoá - An

Toán - Liên

Hoá - Tình

Toán - Tú

Văn - H.Hưng

NNgữ - Thủy

Địa - Len

4

Toán - Liên

Văn - T.Huyền

CNghệ - Tú

Toán - Rồng

Địa - Len

NNgữ - Xuân

Văn - T.Hưng

Sử - Hương

5

SH - Hương

SH - T.Huyền

SH - Liên

SH - H.Hưng

SH - Tú

MT - Trung

SH - T.Hưng

GDCD - Q.Nga

Lưu ý: Tiết tin in đậm là tiết thực hành                                                                                                                                                            Vũ Tiến, ngày 06 tháng 09 năm 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới