Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Vũ Tiến

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcsvutien@edu.viettel.vn